Project Title 99年度「防災科技教育深耕實驗研發計畫」防災教育數位學習平台維運計畫 (09849038)
Participator 曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、陳士農(Shih-Nung Chen)、李育瑞(Yuh-Ruey Lee)
Period 2010.01 ~ 2010.12