Project Title 98年度「防災科技教育深耕實驗研發計畫」防災教育數位學習平台維運及元件軟體開發計畫 (9600000174)
Participator 張紘炬(Horng-jinh Chang)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、陳士農(Shih-Nung Chen)、李育瑞(Yuh-Ruey Lee)
Period 2009.02 ~ 2009.12