Project Title 97年度「防災科技教育深耕實驗研發計畫」防災教育數位學習平台維運計畫 (09749009)
Participator 曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、陳士農(Shih-Nung Chen)、李育瑞(Yuh-Ruey Lee)
Period 2008.05 ~ 2008.12