Project Title 2011年臺灣電腦網路危機處理暨協調中心電子報規劃製作 (無)
Participator 陳士農(Shih-Nung Chen)、林寬裕(Kuanyuh Tony Lin)、陸清達(Ching-Ta Lu)
Period 2011.06 ~ 2012.06